Protocollen en afspraken

Klachtenregeling Vreewijkschool
Ouderbetrokkenheid
Procedure schorsing en verwijdering
Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld
Grensoverschrijdend gedrag op De Vreewijkschool
Schoolondersteuningsprofiel
Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties
Regels aanvragen extra verlof
Aanname beleid


 

Samenwerking 
 
Peuter & Co
BSO de Maan
BSO Vreewijk