Protocollen en afspraken

Grensoverschrijdend gedrag op De Vreewijkschool
Klachtenregeling Vreewijkschool
Leertijd Uitbreiding Leertijd (LTU)
Lekker Fit!
Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld
Ouderbetrokkenheid
Overblijven
Overzicht van welke leerkracht voor welke groep staat
Passend Onderwijs
Procedure schorsing en verwijdering
Regels aanvragen extra verlof
Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties
Schoolondersteuningsprofiel

Samenwerking 
 
Actief Burgerschap en sociale integratie
BSO Vreewijk
BSO De Kantine
BSO Buitengewoon
BSO TOP
Playing for Success Giovanni van Bronckhorst
S.V. GIO