We gaan voor Talentontwikkeling
Talentontwikkeling is voor ons de kern van ons onderwijs. Alle kinderen hebben talenten en aan ons de taak die talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. We kijken goed naar wat de kinderen kunnen en nodig hebben, verzamelen informatie o.a. via toetsen en stippelen dan uit wat zij gaan leren en hoe zij dat gaan doen. Daarmee versterken we de basisbehoeften van de kinderen: ik kan het, ik hoor erbij en ik ben iemand. Dit is erg belangrijk voor de kinderen om te willen en kunnen leren. Iedereen wil namelijk succeservaringen hebben.
Zo kunnen wij het maximale uit de kinderen halen

Leren is belangrijk en daar besteden wij de meeste tijd aan. Dat betekent taal/lezen, rekenen en wereldoriëntatie maar ook leren leren, zaken aanpakken, samenwerken, leren ergens verantwoordelijk voor te zijn, zelfstandigheid, oplossingen bedenken enz.

We werken bij taal, lezen en rekenen met verschillende leerarrangementen voor de kinderen: het basisarrangement, het (zeer) intensieve arrangement en het talenten arrangement. Vanuit deze arrangementen houden we rekening met de verschillen die er tussen kinderen zijn. Deze leerarrangementen worden genoteerd in de groepsplannen die de leerkrachten maken.

Ons onderwijs is doelgericht, uitgaande van de behoeftes van de kinderen en we benutten de leertijd optimaal.

Waar staan we voor:
- We zijn een leerschool, waar taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie de kernvakken zijn
- We bieden een leeromgeving waarin we omgaan met de verschillen tussen de kinderen
- We besteden veel tijd aan de taalontwikkeling en woordenschat van de kinderen
- We hechten veel waarde aan een rustige en veilige leeromgeving
- We dagen de kinderen uit om zichzelf te ontwikkelen
- We hebben respect voor elkaar, elkaars verschillen en leefomgeving
- We werken met moderne methodes
- We blijven ons als team scholen en ontwikkelen
- Ouders zijn onze partners. Uw betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind op onze school vinden wij zeer belangrijk. In het hoofdstuk ouderbetrokkenheid kunt u daar meer over lezen.

Naast de gewone lessen onder schooltijd werken we op nog andere manieren aan talentontwikkeling:

Samenwerking Calvijn Vreewijk
Sinds een aantal jaren werken we samen met Calvijn Vreewijk. Jaarlijks volgt een groepje kinderen verrijkingslessen en er zijn leerlingen van onze school die lessen Engels krijgen van een vakdocent van Calvijn.
Ons schoolbestuur, het PCBO en het bestuur van Calvijn (CVO) hebben gezamenlijk besloten, dat we nog intensiever gaan samenwerken. Het hoofddoel van onze samenwerking is om de doorgaande lijn voor leerlingen tussen Basisonderwijs en het Voortgezet Onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn wij gestart met een dependance op het Vreewijk Lyceum - Calvijn. Concreet houdt dit in dat de groepen 6, 7 en 8 op de dependance zitten. We hebben op deze locatie een eigen stuk van de school, met een eigen ingang.
De Vreewijkschool ziet heel veel kansen in deze samenwerking voor onze kinderen. Wij kunnen namelijk gebruik maken van verschillende faciliteiten van Calvijn Vreewijk. Hierbij denken we aan het prachtige technieklokaal van Calvijn, aan Engelse lessen door een vakdocent, maar ook andere vakken zijn mogelijk.

Leertijd Uitbreiding (LTU)
Voor alle kinderen van onze school organiseren we op regelmatige basis educatieve uitstapjes en extra lessen. Wereldoriëntatie is: geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Er wordt op een leuke en leerzame manier extra kennis opgedaan en gewerkt aan een grotere woordenschat. Bewezen is dat kinderen die al jong een grote woordenschat en een goede algemene ontwikkeling hebben makkelijker leren op school. We zien dit duidelijk terug op de resultaten op begrijpend lezen. Bovendien zullen zij zich ook prettiger, zekerder voelen op school. Zie voor meer informatie: Bijlagen op de website, Leertijduitbreiding (LTU)

Op zoek naar
Als we talenten bij kinderen ontdekken waar we zelf niet mee kunnen werken, zoeken we in onze omgeving naar mogelijkheden om die kinderen toch de mogelijkheid te geven die talenten te ontwikkelen.
We stimuleren kinderen bijvoorbeeld mee te doen met een schrijfwedstrijd of naar een toneelvereniging te gaan. Ook zoeken we aansluiting bij sportverenigingen of laten kinderen die extra uitdaging nodig hebben verdiepingslessen volgen op scholen voor Voortgezet Onderwijs.

Playing for Success en S.V. GIO
Tot slot doen we mee aan het project Playing for Success (Van Bronckhorst Foundation). Dit is een naschools programma voor onderpresterende leerlingen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar. Het gaat om gewone leerlingen die op school minder presteren dan ze kunnen, bijvoorbeeld omdat ze niet gemotiveerd zijn of een negatief zelfbeeld hebben.
Playing for Success brengt deze kinderen op een uitdagende en inspirerende plek buiten school, waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen: stadion De Kuip of het Topsportcentrum. Hier werken ze samen met andere leerlingen aan opdrachten op het gebied van taal, rekenen en computervaardigheden. Denk aan interviews met spelers, het budgetteren van een voetbalteam of het berekenen van de oppervlakte van het voetbalveld.
Het stadion, de sport, idolen, de ambiance van de professionele voetbalwereld en basketbalwereld; ze dragen allemaal bij aan een omgeving die de kinderen stimuleert om beter te presteren. Want als kinderen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, nemen de schoolprestaties toe en hervinden ze hun zelfvertrouwen.
De interne begeleiders van onze school zijn samen met de leerkrachten verantwoordelijk voor de selectie van de kinderen. Playing for Success is bedoeld voor kinderen waarvan het team vindt dat ze meer in hun mars hebben dan hun prestaties op school doen vermoeden.
Meer info op onze website: Bijlagen op de website, Playing for Success
Wij doen ook mee met het project S.V. GIO. S.V.GIO is de sport- en leerclub van Giovanni van Bronckhorst en zijn vrouw Marieke. Bij S.V. GIO werken kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool net als een topsporter aan hun persoonlijke ontwikkeling. Tijdens een naschools sport- en leertraject van 20 weken komen kinderen sporten en gaan ze aan de slag met wat ze moeilijk vinden op school. Bij S.V. GIO krijgen zij een voorzet, zodat ze met de juiste bagage aan de middelbare school kunnen beginnen.
Zie voor meer informatie onze website Bijlagen op de website, S.V. GIO

Topkids
Regelmatig zetten we drie leerlingen (of groep/en) in het zonnetje met iets wat ze goed gedaan hebben. Er komt ook een foto van de leerlingen in de gang en op de website met een stukje tekst over deze prestaties. Klik op: Topkids