Wat leert uw kind op de Vreewijkschool
We noemen hier eerst een paar overeenkomsten wat betreft de werkwijze in alle groepen.
Alle leerkrachten werken met groepsplannen voor taal, lezen, rekenen, spelling, begrijpend lezen en gedrag. Deze groepsplannen zorgen voor doelgericht werken, waarin van te voren vastgesteld is wat de kinderen in de komende periode nodig hebben. Na een periode werken wordt er terug gekeken wat de resultaten van het onderwijs zijn en op basis daarvan het volgende plan gemaakt.

Alle leerkrachten werken volgens het directe instructiemodel. Dit model geeft een aantal stappen in een les weer.
Stap 1
- De leerkracht begint met het benoemen van het doel van de les.
- Hierna komt er een stukje opvragen van de voorkennis en als het aan de orde is wat automatiseringsoefeningen.
Stap 2
- De leerkracht begint met de instructie.
Stap 3
- Als de instructie afgelopen is, gaan de kinderen zelfstandig de lesstof verwerken. Hierbij worden de regels van het zelfstandig werken toegepast en maken we gebruik van het stoplicht. Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht de handen vrij om kinderen extra instructie te geven aan de instructietafel.
Stap 4
- Na het zelfstandig werken wordt er teruggekeken naar de les en benoemd wat er geleerd is, wat er goed gegaan is en wat beter kan.
Dit directe instructiemodel wordt vooral gebruikt bij taal, lezen en rekenen.

De groepen 1 en 2
In de groepen 1 en 2 wordt het hele jaar met thema’s gewerkt. Alle activiteiten hangen samen met het thema. De onderwerpen voor de thema’s komen uit het programma “Ik en Ko”. Een thema is bijvoorbeeld: “Ko is ziek”. We doen dan allerlei activiteiten op het gebied van taal, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling. Deze activiteiten worden uitgewerkt met de kinderen in de grote en kleine kring, in speelhoeken of aan groepstafels. We maken voor de kinderen een uitdagende leeromgeving die het kind nieuwsgierig maakt.
Na binnenkomst starten de kleuters meteen met een “leerwerkje” aan tafel. De leerkracht geeft waar nodig extra uitleg. Daarna volgt de grote kring.
We vinden het belangrijk dat de kinderen:
- leren samenwerken en samenspelen
- zelfstandig en zelfredzaam worden,
dus bijvoorbeeld zelf kunnen bedenken welk materiaal nodig is en dat kunnen regelen
- zelf problemen leren oplossen
- na het spelen zelf kunnen opruimen

Hoe houden we in de gaten of de kinderen voldoende geleerd hebben van de aangeboden activiteiten:
- we houden bij wat de kinderen gedaan hebben en hoe dat gegaan is
- we gebruiken deze informatie bij het plannen van volgende activiteiten.
- de informatie uit de toetsen en ons observatiesysteem “Kijk” gebruiken wij om te beoordelen of de kinderen extra activiteiten moeten doen.

Interactief voorlezen
Interactief voorlezen wil zeggen dat we tijdens het voorlezen van een prentenboek, verhaal of een opzegversje op rijm open vragen over het verhaal, de plaatjes of het versje stellen aan de kinderen. Open vragen stellen wil zeggen dat we de kinderen uitnodigen om uitgebreidere antwoorden te geven dan alleen maar ja of nee. De spontane reacties van de kinderen op de vragen zijn ook een leuke aanleiding voor een gesprekje.
Waarom doen we dit?
Dit interactief voorlezen vergroot de woordenschat, draagt bij aan het taalgevoel en taalbegrip, prikkelt de fantasie, oefent de luistervaardigheid en het concentratievermogen, stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden. Dit kan een kind helpen bij de verwerking van indrukken en gevoelens en motiveert een kind om zelf te leren lezen.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen betere leerprestaties hebben op school. Ze zijn gemotiveerd om te leren lezen, ze zijn taalvaardiger en ze begrijpen teksten beter.
Voor u als ouders ook een leuke bezigheid om met uw kind (als u dat nog niet zou doen) te doen en uw kind leert er op deze wijze veel van.

LOGO 3000
In de groepen 1 en 2 wordt er gewerkt met het woordenschatprogramma LOGO 3000. Het doel van dit programma is om de woordenschat van de kinderen in de onderbouw te vergroten. Dit doen wij aan de hand van woordwebben, het digibord en oefenmateriaal voor de kinderen op de computer. Dit programma sluit aan op uitbreiding leertijd, woordenschat en begrijpend lezen.

De groepen 3 tot en met 8
Het onderwijs in deze groepen ziet er wat anders uit dan in de groepen 1 en 2, want er wordt gewerkt uit methodes voor alle vakken. Deze methodes zijn het draaiboek voor het onderwijs.

Net als in de groepen 1 en 2 besteden we veel aandacht aan woordenschatontwikkeling. Dit doen we met woordclusters, waarin een woord geplaatst is in een betekenisvolle context en in samenhang met andere woorden. Hiervoor gebruiken we verschillende vormen: bijvoorbeeld een woordkast of een woordspin.
Ook leren we kinderen “moeilijke” woorden
op te zoeken, die ze bij aardrijkskunde en geschiedenis tegenkomen, zodat ze begrijpen waar het over gaat. Per week maken we 2 woordclusters naast de methode en besteden daar steeds aandacht aan.
Woordspin aardrijkskunde groep 7

We besteden ook veel aandacht aan de werkhouding van de kinderen. Het is belangrijk dat de kinderen leren plannen, serieus werken, zorgen dat hun spullen in orde zijn en verdere studievaardigheden leren zoals samenvatten, hoofd- en bijzaken onderscheiden.
Vanaf groep 5 leren de kinderen huiswerk maken. Dit ook als voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs.

Voor de belangrijkste vakken een kort stukje

Godsdienst
Wij gebruiken op de school de methode Trefwoord. Hieruit vertellen we de Bijbelverhalen en spiegelverhalen. Vanaf groep 7 wordt er aandacht besteed aan de grote wereldgodsdiensten via de methode “Wereldwijd geloven”.

Lezen
Aanvankelijk technisch lezen
De voorbereiding voor aanvankelijk lezen begint al in groep 1 en 2. Hier oefenen kinderen veel met rijmen, letters enz. (fonemisch bewustzijn) om met een goede basis in groep 3 te starten.
In groep 3 leren we lezen met ‘’Veilig Leren Lezen’’. Het mooie van deze methode is dat er met verschillende niveaus gewerkt wordt, zodat ieder kind uitgedaagd kan worden op zijn eigen niveau.
Het eerste gedeelte van het jaar zijn we druk met het leren van letters en het leren lezen. Terwijl we in het tweede gedeelte druk bezig zijn met het vergroten van de leesvaardigheid. Goed leren lezen doe je door veel te oefenen. Daarom lezen we veel in kleine groepjes. Verder oefenen ook leerlingen van groep 8 met de jongste lezers.
Dit schooljaar gaan we ons oriënteren op een nieuwe leesmethode voor groep 3.

Voortgezet technisch lezen
Hiervoor gebruiken we de methode Estafette. Ook bij deze methode werken we op niveau. Naast lessen in de groep werken de leerlingen ook 3 keer per week in een groepje op hun eigen niveau.
Dat betekent dat er met 3 groepen binnen een klas wordt gewerkt: aanpak 1 (extra instructie) aanpak 2 (basisinstructie) aanpak 3 (voornamelijk zelfstandig aan de slag). De groepjes worden ingedeeld op basis van de toetsresultaten van AVI + DMT (leestoetsen). Dit schooljaar gaan wij ons oriënteren op een nieuwe methode voor Voortgezet technisch lezen. Wij zijn op zoek naar een methode die de leesmotivatie van onze leerlingen bevordert.

Begrijpend lezen
Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode “Nieuwsbegrip XL”. Deze methode wordt gedownload van internet en is er op gericht om kinderen plezier te laten krijgen in begrijpend lezen. Hierbij sluiten de lessen zoveel mogelijk aan bij de actualiteit om op deze manier aansprekende teksten en opdrachten te maken. Als verrijkingsmateriaal gebruiken we vanaf groep 5 verhalende boeken bij thema’s voor wereldoriëntatie. Op deze manier willen we een transfer bevorderen; de in de begrijpend leesles aangeleerde strategieën leren toepassen in de lessen wereldoriëntatie. Door het combineren van beide vakgebieden, waarbij kinderen het begrijpend lezen kunnen oefenen en gebruik kunnen maken van de zaakteksten, behalen we betere resultaten op begrijpend lezen.

Taal en spelling
Vorig schooljaar zijn we gestart met een nieuwe taalmethode “Taal op maat” en de spelling methode ‘’Spelling op maat’’. De methode bestaat uit een taallijn en een aparte spellinglijn voor groep 4 tot en met 8.
‘’Taal op maat’’ biedt voor groep 4 t/m 8 zestien overkoepelende thema's die elk jaar, in dezelfde
volgorde terug komen. Hierbij komen de leerlijnen luisteren, spreken, lezen, schrijven, taalbeschouwing en woordenschat aan de orde.
In tegenstelling tot ‘’Taal op maat’’ is ‘’ Spelling op maat’’ niet thematisch geordend. Spelling kent een vaste structuur met acht blokken per leerjaar waarbij ieder blok vier weken duurt. Vanaf groep 6 wordt werkwoordspelling aangeboden.

Rekenen
Bij de kleuters wordt dagelijks aandacht besteed aan rekenen. We leren de kinderen tellen, terugtellen, rekenbegrippen e.d. Vanaf groep 3 werken we met de nieuwste versie van de methode “Wereld in getallen”. In deze methode zijn de kinderen bezig met getalbegrip, optellen/aftrekken, vermenigvuldigen, delen, geld, tijd, meten, meetkunde, kommagetallen, breuken, procenten en de zakrekenmachine. Hiernaast besteden we veel aandacht aan automatiseren en aan contextsommen met de “som van de dag”.
De som van de dag is een kort verhaaltje waarin een som verwerkt zit.
Naast de rekenmethode wordt nog extra geoefend met getaldictee, metriek stelsel, tijdsommen en geldsommen.

Wereldoriëntatie
Voor aardrijkskunde gebruiken we voor de leerjaren 5 t/m 8 de methode “Hier en daar”.
Voor geschiedenis de methode “Wijzer door de tijd”. En voor het vak biologie werken we met de methode “Leefwereld” en krijgen de groepen 6 en 7 les op de schooltuin De Enk.
Ook worden er vanaf groep 5 verhalende teksten met wereldoriëntatie als onderwerp gelezen waarbij de transfer gemaakt wordt naar begrijpend lezen.

Studievaardigheden
Voor studievaardigheden gebruiken we voor de groepen 6 t/m 8 de methode "Blits".
Met Blits leren de kinderen het lezen, begrijpen en verwerken van allerlei informatiebronnen, via vier onderdelen van studievaardigheden. De vier onderdelen zijn studieteksten, informatiebronnen, kaarten en schema’s en tabellen. Ook bij dit vakgebied worden dezelfde strategieën gebruikt als bij begrijpend lezen.

Bewegen
Gymnastiekonderwijs wordt twee of drie maal per week gegeven door een vakleerkracht. De groepen 3 t/m 8 krijgen de gymlessen in sporthal De Enk.
Het zwemonderwijs wordt eenmaal per week, gedurende een half jaar, aangeboden aan de leerlingen van de groepen 4 en 5 in het Afrikaanderbad. De kinderen worden onder begeleiding van leerkrachten per bus vervoerd.

Engels
In de groepen 6 t/m 8 krijgen de kinderen Engelse les met behulp van de methode ‘’Groove.me’’.
Bij Groove.me is muziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert! Ze leren Engels spreken, schrijven, lezen en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.
Voor kinderen die interesse hebben in Engels bieden we dit schooljaar weer Engelse lessen aan in samenwerking met Calvijn Vreewijk. Deze extra lessen zorgen ervoor dat kinderen in het Voortgezet Onderwijs met een voorsprong beginnen.

Techniek
Dit schooljaar bieden we vanaf groep 5 weer blokken technieklessen aan. Deze technieklessen worden net als de lessen Engels in samenwerking met Calvijn Vreewijk aangeboden.

Beroepenoriëntatie
Voor de groepen 7 en 8 organiseren we een aantal educatieve bezoeken aan lokale bedrijven, de havens en winkels en diverse scholen voor Voortgezet Onderwijs.
Dit doen wij in samenwerking met “Ambachten op Zuid”, “Jinc” en o.a. Calvijn Vreewijk en het Scheepvaart en Transportcollege.

Expressievakken
Onder expressievakken verstaan we tekenen, handvaardigheid, muziek, spel en beweging.
Belangrijk hierin is expressie (jezelf kunnen uitdrukken) en het samen doen. Maar ook kennis en vaardigheden, gebruik van materialen en gereedschappen, het leren van maat en ritme en de kennis van liedjes en het plezier van samen zingen en muziek maken.

Sociale integratie en Burgerschap
Naast de basisvakken besteden we veel aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie. Het schoolklimaat waarin kinderen opgroeien is net als het thuisklimaat van zeer groot belang om tot een volwaardig en zelfverantwoordelijk mens te kunnen uitgroeien. Er wordt binnen onze school voortdurend gewerkt aan een sfeer van veiligheid, openheid en respect voor elkaar. Dat doen wij vanuit onze Christelijke levensovertuiging en wij laten ons daarbij ook ondersteunen door een speciale methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling: “De Vreedzame School” en de methode “Trefwoord”.

In voorgaande hoofdstukken is beschreven op welke wijze wij vormgeven aan de kerndoelen voor “sociale integratie en burgerschap”.
Deze kerndoelen zijn:
- De school vertoont een open en actieve instelling naar de omgeving en brengt de leerlingen daarmee in contact.
- De school brengt leerlingen in contact met de verscheidenheid aan godsdiensten, culturen en leefwijzen.
- De school als oefenplaats. De school bevordert dat de kinderen de basiswaarden en de beginselen van een democratische samenlevingsvorm toepassen.
- De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. De kinderen leren zich zelfredzaam te gedragen in sociaal opzicht.
- De school richt zich op overdracht van kennis over hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting.
Voor een uitgebreidere beschrijving zie: Bijlagen op de website, Actief Burgerschap en sociale integratie en de De Vreedzame School