Verdere activiteiten/informatie
Anti Agressie Protocol
Onze school hanteert het “Anti Agressie Protocol”. In dit protocol zijn afspraken gemaakt over het hanteren van omgangsvormen tussen ouder(s)/verzorger(s) en de medewerkers van de school.

Gedragscode:
1. Ouders en medewerkers tonen elkaar respect.
2. Ouders en medewerkers hanteren fatsoenlijk taalgebruik.
3. Ouders en medewerkers treden niet agressief op.
4. Wanneer er een conflict is, werken ouders en medewerkers mee aan het zoeken naar en het vinden van een oplossing.
(Met ouders worden ook verzorgers, familieleden en andere opvoeders bedoeld)

Klachtenregeling
Op een school waar leerkrachten, kinderen en ouders met elkaar in contact komen, kunnen er zeker wel eens problemen ontstaan. De medewerkers van de Vreewijkschool stellen het op prijs als u eerst met uw klacht naar de groepsleerkracht van uw zoon of dochter gaat. De leerkracht zal het probleem proberen op te lossen. Dit zal eventueel in overleg met de directie gebeuren.
Als het probleem niet intern opgelost kan worden, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling, zoals die is opgesteld door het bestuur. U kunt dan het probleem bij onze schoolcontactpersoon ter sprake brengen (Marianne van den Bos). U krijgt dan uitleg over de te volgen procedure. De klachtenregeling ligt ter inzage op school en treft u aan op de website onder bijlagen schoolgids onder de naam “Klachtenregeling Vreewijkschool”.
Mocht het nodig zijn de klacht aan een externe persoon voor te leggen dan is de vertrouwenspersoon namens het bestuur:
Mevrouw A.M. van Wensveen
Wilhelminakade 265
3072AP Rotterdam
Tel.: 06-18082130.
Email: wensveen@frishert.nl

Landelijke klachtencommissie Protestants Christelijk Onderwijs:
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070-386169
E-mail: info@gcbo.nl

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, grove pesterijen, extremisme en radicalisering kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur.
Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs tel. 0900-1113111 (lokaal tarief)
Ouders, leerlingen, schoolbesturen en medewerkers in het bijzonder onderwijs kunnen voortaan op één website terecht voor alle informatie over geschillen in het bijzonder onderwijs: www.gcbo.nl
Verdere informatie over de landelijke klachtencommissies kunt u vinden op de website: www.vreewijkschool.nl, bijlage Klachtenregeling Vreewijkschool

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage en de bijdrage voor de kosten van het overblijven is vastgesteld op € 65,00.
Ouders die vóór 1 november betalen, betalen € 55,00.

U ontvangt een verzoek voor de betaling van de ouderbijdrage. Het is voor u en ons makkelijk als het geld op rekening nummer ABNA 041.41.38.112 ABN-Amro, t.n.v. de Vreewijkschool wordt overgemaakt. Wij vragen u beleefd te betalen vóór de daarop vermelde datum.
De ouderbijdrage wordt gebruikt om een deel van de kosten te betalen van bijvoorbeeld het Sinterklaas- en het Kerstfeest en de sportdag.
Tevens wordt vanuit de ouderbijdrage een vrijwilligersvergoeding betaald aan ouders die tussen de middag het overblijven verzorgen.

Sponsoring
De Vreewijkschool is niet actief op zoek naar sponsoring door een bedrijf of instelling.

Samenwerking Peuter & Co
Sinds januari 2014 werken wij samen met Peuter & Co. De peutergroepen die aan onze school verbonden zijn, zaten eerst in een gebouw aan de Beukendaal. In mei 2016 zijn er twee peutergroepen in ons schoolgebouw gestart, waardoor de samenwerking nog beter vormgegeven kan worden. De peutergroepen in de school heten “De Speelboom”.

Locaties
De Vreewijkschool heeft twee vestigingen.

Het hoofdgebouw
De hoofdvestiging is gelegen aan de Groenezoom. Op deze locatie vindt u de groepen 1 t/m 5 en de directie van de school.

Contactgegevens
De Vreewijkschool (Hoofdgebouw)
Groenezoom 146
3075 GK Rotterdam
Tel.: 010-4190630

De dependance
De dependance bevindt zich in het schoolgebouw van Calvijn Vreewijk aan de Grift. Op deze locatie vindt u de groepen 6 t/m 8.

Contactgegevens
De Vreewijkschool in Calvijn Vreewijk (Dependance)
Grift 30
3075 SB Rotterdam
Tel.: 088-3731590

Schooltijden

Wij werken met een continurooster.

De lestijden zijn als volgt:
Maandag 08:15 – 14:30
Dinsdag 08:15 – 14:30
Woensdag 08:15 – 12.30
Donderdag 08:15 – 14.30
Vrijdag 08:15 – 12.30

De leerlingen van groep 1 t/m 8 gaan minimaal 990 uur per jaar naar school.
Een aantal keren per jaar maken de leerlingen uit diverse groepen educatieve uitstapjes, die deels ook buiten de reguliere schooltijden vallen.

Regels voor aanvang en einde schooltijd
De kleuters mogen via de kleuteringang in het lokaal gebracht worden. De inlooptijd wordt gebruikt om kinderen extra aandacht te geven en ouders van de kinderen van de groepen 1 en 2 mogen mee de klas in tot 8.30 uur. Kinderen van de groepen 3 tot en met 8 lopen zelfstandig de school in.
Na het officiële begin van de lessen om 8.30 uur kunt u de leerkracht niet meer spreken! We stellen het op prijs als u een afspraak maakt met de leerkracht.

Schoolverzuim
Maatregelen om schoolverzuim te voorkomen
De Vreewijkschool heeft een goede absentieregistratie. Als een kind zonder bericht afwezig is, neemt de school uiterlijk om 09.30 uur op dezelfde dag telefonisch contact op met de ouders of verzorgers, want we willen zeker weten of uw kind wel veilig thuis of eventjes naar de tandarts is. Het is echt in uw en ons belang dat afwezigheid vóór schooltijd (tussen 8.00 en 8.30 uur) wordt doorgegeven, zodat voor ons duidelijk is waarom uw kind niet op school komt (Hoofdgebouw tel. 010 – 4190630, dependance tel. 088-3731590).
Regels in geval van schoolverzuim
Wij verzoeken u zeer dringend, wanneer uw kind niet op school kan komen wegens ziekte, doktersbezoek of andere oorzaken, dit tijdig te melden.
Bij ziekte is dit op de eerste verzuimdag.
Doktersbezoek dient vooraf gemeld te worden.

Te laat komen
Wij verwachten dat alle kinderen elke dag op tijd op school komen, zodat we onze lessen rustig kunnen beginnen. Wanneer uw kind regelmatig te laat is, wordt u daar als ouders door de leerkracht op aangesproken of uw kind krijgt een briefje mee naar huis. Oudere kinderen krijgen een briefje mee naar huis. Blijft het te laat komen voorkomen, dan zullen wij de leerplichtambtenaar inlichten. In enkele gevallen zijn we verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen. Als we ons desondanks zorgen blijven maken om het verzuim van een kind melden we dit bij de afdeling casuïstiek van het Centrum Jeugd en Gezin.

Leerplicht
De leerplichtwet schrijft voor dat ieder kind naar school moet gaan en dat het de taak van de ouders is om ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Bij ongeoorloofd verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.
Bijzondere activiteiten zoals schoolreisje, schoolkamp, werkweek, gymlessen, zwemlessen en de sportdagen vallen onder het lesprogramma. Verzuim hiervan zonder geldige reden wordt als ongeoorloofd schoolverzuim aangemerkt. Voor het niet meedoen aan het schoolzwemmen moet een medische indicatie bestaan.

Voor verdere informatie en richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties zie: www.vreewijkschool.nl bijlage Richtlijnen verlof

Schorsing
Er kunnen zich situaties voordoen waarin het voor zowel kind als school beter is om tijdelijk een time-out te nemen. In dit geval spreken we van een schorsing.
Formeel kan alleen het bevoegd gezag met opgave van redenen een leerling schorsen.
Een leerling kan met opgaaf van redenen voor een periode van ten hoogste één week geschorst worden. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan betrokkene en ouders meegedeeld. Het bevoegd gezag stelt de inspectie bij schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk op de hoogte. Voor verdere informatie www.vreewijkschool.nl, bijlage Schorsing.

Kledingvoorschriften
Op de Vreewijkschool gaan wij als leerkrachten en leerlingen op respectvolle wijze met elkaar om. Dit betekent voor ons ook dat het dragen van bepaalde kleding geen reden mag zijn tot ongenoegen of ergernis bij derden.
Wij hebben daarom de volgende regels opgesteld:
- Het dragen van petten is in het leslokaal niet toegestaan
- Het dragen van kleding die een politieke overtuiging vertegenwoordigt is niet toegestaan
- Het dragen van uitdagende kleding is niet toegestaan
- De kleding die wij dragen ziet er verzorgd uit

Buitenschoolse activiteiten
Sportdag/Koningsspelen
Hoewel ze niet echt onder de noemer buitenschoolse activiteit vallen, willen wij hier toch de jaarlijkse sportdag/Koningsspelen noemen. Voor de groepen 1 en 2 is dit in en rond de school en voor de groepen 3 t/m 8 in sporthal De Enk.
De nadruk wordt hierbij gelegd op de samenwerking tussen leerlingen en het hebben van plezier.

Schoolreisje
Doel en bestemming van de jaarlijkse schoolreisjes (groepen 1 t/m 7) worden door de leerkrachten bepaald. We zoeken altijd iets uit waar de kinderen ook die dag iets kunnen leren. Verder kijken we of het voor onze leerlingen een veilige bestemming is.
Kinderen die op deze lesdag niet op schoolreis mee kunnen gaan, worden verplicht les te volgen op school. Voor hen is een leerkracht beschikbaar en er wordt gezorgd voor lesmateriaal en begeleiding.
In principe gaan wij er van uit dat kinderen aan alle activiteiten van de school deelnemen.

De schoolfotograaf
Elk jaar komt de schoolfotograaf voor het maken van zowel individuele als groepsfoto’s. Enkele leerkrachten en actieve ouders houden zich bezig met de organisatie. Meer informatie volgt later in het schooljaar.

Vervoer van leerlingen

Er zijn strenge regels o.a. wat betreft gordels. Als school zijn wij verantwoordelijk voor onze leerlingen. Als ouders worden gevraagd om te rijden dan is het belangrijk dat u:
- een geldig rijbewijs heeft
- uw auto goed verzekerd is en u een inzittendenverzekering heeft
- uw auto een geldig APK keuringsrapport heeft
- dat alle zitplaatsen voorzien zijn van gordels
- dat leerlingen onder de 1.35 m. vervoerd kunnen worden in een autostoeltje/zittingverhoger.

Verzekering
De Vreewijkschool is verzekerd voor schade die kan ontstaan gedurende het verblijf van de kinderen op school. Ook geldt de verzekering tijdens buitenschoolse activiteiten. Deze verzekering is centraal geregeld bij de stichting PCBO.
School en personeel zijn echter niet aansprakelijk voor de persoonlijke eigendommen van de kinderen.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
De “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond” is een stappenplan voor professionals bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit stappenplan maakt medewerkers van de scholen duidelijk welke stappen zij moeten ondernemen om hulp in gang te zetten voor zowel slachtoffer als pleger. Stichting PCBO heeft deze meldcode ondertekend, waarmee zij aangeeft dat de scholen dit stappenplan volgen. Binnen onze school is de zorgcoördinator /intern begeleider aandachtsfunctionaris. Zij kan u informatie geven over de meldcode. Het stappenplan kunt u vinden op de website van ons schoolbestuur www.pcbo.nl en op de website van de school onder bijlagen op de website onder “Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld”
Als wij op onze school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode van ons schoolbestuur en op onze website.

SISA
Soms ondervinden leerlingen problemen bij het opgroeien. Op onze school is, naast de intern begeleider, een schoolmaatschappelijk werker beschikbaar om leerlingen en hun ouders/verzorgers te ondersteunen. Soms zijn de problemen dusdanig dat hulp van buiten de school nodig is. Om te voorkomen dat verschillende instanties langs elkaar heen werken rond dezelfde leerling werken wij met SISA.

SISA is de afkorting voor: Samenwerkings Instrument Sluitende Aanpak (maar ook voor SIgnaleren en SAmenwerken). SISA is een computersysteem met als doel er voor te zorgen dat instanties die betrokken zijn bij een kind eerder met elkaar gaan samenwerken. Zij kunnen sneller contact met elkaar opnemen en zo samen met ouders/verzorgers en eventueel het kind bespreken wie welke begeleiding biedt en hoe die begeleiding op elkaar afgestemd kan worden.

Wat betekent SISA voor ouders/verzorgers?
Voor ouders/verzorgers verandert er helemaal niets. Ze blijven gewoon contact houden met de instanties waar ze bekend zijn. Wel vinden wij als school het belangrijk om met deze instanties samen te werken. Samen met de ouders/verzorgers, leerling en de andere betrokken instanties willen wij komen tot een zo goed mogelijke begeleiding. SISA helpt u, ons en de andere instanties om de betrokkenheid rondom een leerling inzichtelijk te maken en snel met elkaar in contact te kunnen komen. Belangrijk om te weten is dat in SISA alleen komt te staan dat de leerling onderwijs bij onze school volgt. Er staat geen inhoudelijke informatie over de leerling of zijn ouders/verzorgers in. SISA is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA én hun betrokkenheid op de leerling in SISA kenbaar hebben gemaakt. SISA is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.
Meer informatie over SISA is te vinden op: www.sisa.rotterdam.nl.
Hier is tevens een voorlichtingsfilmpje voor ouders/verzorgers te vinden.