Uw kind onze gezamenlijke zorg
De spil van ons onderwijs is de leerkracht van uw kind. Deze heeft de verantwoordelijkheid voor het lesgeven de hele dag door. Naast de leerkrachten hebben wij ook intern begeleiders die de leerkrachten in hun lesgeven ondersteunen.
De leerkracht maakt samen met de intern begeleider de groepsplannen. Deze groepsplannen worden in een groeps- en leerlingbespreking 1 keer per 6 weken doorgenomen op het leerresultaat van de groep. Verder signaleert de leerkracht op basis van het groepsplan, de toetsen en observaties gedurende langere tijd of het onderwijs voldoet aan de leerbehoeftes van de kinderen. Dit resultaat wordt ook met de intern begeleider besproken en bepaald of er verder actie ondernomen moet worden. Naast de leerresultaten betreft dit ook werkhouding en gedrag.
Met de leerkrachten spelen de intern begeleiders een belangrijke rol in de het volgen van uw kind. Zij coördineren de zorg op school, begeleiden en coachen leerkrachten en hebben veel contacten met externen waaronder Passend Primair Onderwijs. (PPO)

Wat merkt u als ouder hiervan?
Als alles gewoon verloopt en uw kind presteert op haar/zijn niveau naar verwachting wordt u tijdens de 10 minutengesprekken geïnformeerd door de leerkracht over zijn/haar ontwikkeling.
Gaat de ontwikkeling niet zoals verwacht dan wordt u door de leerkracht daarover tijdig geïnformeerd en wordt er gezamenlijk gekeken welke acties er zowel thuis als op school ondernomen zullen worden. Hier kan het zijn dat de intern begeleider ook bij dat gesprek aanwezig is.
Na enige tijd volgt dan een volgend gesprek om te kijken wat de resultaten van de aanpak zijn. Op deze manier blijft u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind.

Doublure
Bij uitzondering kan het voorkomen dat een leerling blijft zitten. Wij zijn er geen voorstander van. We laten kinderen alleen doubleren als de ontwikkeling van het kind gebaat is bij een doublure. Een besluit tot een doublure wordt genomen door de leerkracht, intern begeleider en directie. Ouders worden te allen tijde goed op de hoogte gehouden.
In de loop van het schooljaar bent u al geïnformeerd over de achterblijvende resultaten van uw kind en dat er mogelijk gedacht wordt aan doubleren.

Passend Onderwijs
Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op school zit, of dat zich bij school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband (dat is een samenwerking tussen schoolbesturen die de taak van het Passend Onderwijs, samen met die scholen uitvoert.)
In Rotterdam is dit PPO Rotterdam www.pporotterdam.nl
Deze zorgplicht geldt formeel voor de schoolbesturen en is van toepassing op kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. Voorheen moesten ouders zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind; nu ligt deze verantwoordelijkheid bij de scholen .

Zorgplicht
Bij de uitvoering van de zorgplicht moet een schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf kan doen. Het uitgangspunt is dat de school waarop het kind zit of is aangemeld, eerst alle mogelijkheden onderzoekt om het kind op deze school passend onderwijs te bieden.
Als de school waar het kind op zit, of is aangemeld, echt geen passend onderwijsaanbod kan realiseren, dan heeft de school zogenaamde trajectplicht. Dat betekent dat de school dan zelf voor een goede, nieuwe, onderwijsplek voor dit kind moet zorgen. Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs assisteert de school en ouders bij het zoeken naar een nieuwe onderwijsplek.
Voor meer informatie over Passend onderwijs kunt u terecht op de website van:
- De school
- Passend Onderwijs: www.pporotterdam.nl
- Het schoolbestuur PCBO: www.pcbo.nl
Zie voor nog meer informatie Bijlagen op de webssite, Passend Onderwijs
Tevens verwijzen wij u naar ons S.O.P. (School Ondersteuningsprofiel) In dit document leest u wat wij uw kind kunnen bieden aan extra begeleiding en zorg. Ons School Ondersteuningsprofiel is te vinden op onze website. Klik hiervoor op de volgende link: Bijlagen op de website, Schoolondersteuningsprofiel

Als extra zorg hebben we op school ook schoolmaatschappelijk werk. Schoolmaatschappelijk werk kan ondersteuning bieden aan zowel de leerkrachten als aan kinderen en ouders.
De leerkrachten kunnen geholpen worden om het gewenste gedrag bij de kinderen te bevorderen in de groep.
Verder kan er kortstondige hulp aan kinderen gegeven worden b.v. bij faalangst, verwerken van verlies, echtscheiding e.d. Een van de mogelijkheden is “tekentherapie”. Voor kinderen is tekenen vaak makkelijker dan praten en een natuurlijker manier om wat van binnen leeft en belangrijk is naar buiten te brengen. Zo kunnen de kinderen hun emoties uiten. Door over de tekening te praten, wordt het kind zich bewust van wat hij/zij voelt, denkt en doet. Daarmee kan het kind het gebeurde verwerken en een plaats geven.

Ook ouders kunnen advies vragen bij de opvoeding van de kinderen.
Voorbeelden van vragen kunnen zijn:
- Uw kind zit niet lekker in zijn vel en wat nu;
- U heeft praktische problemen die ook invloed hebben op het welbevinden van uw kind en waar kun je daar hulp voor krijgen;
- U gaat scheiden en hoe ga je hiermee om naar de kinderen toe;
- Er is iemand overleden in uw omgeving, dit heeft veel invloed op het welbevinden en het gedrag van uw kind.
- Uw kind kan druk zijn, niet luisteren, bedplassen, teruggetrokken zijn, slecht slapen, verdrietig zijn, enz. Dit kunnen tekenen zijn dat hij/zij spanningen ervaart waarvan u als ouder niet weet waar het vandaan komt of wat u eraan kunt doen.
- Zelfs als u twijfelt of u met uw vraag op de goede plek bent, is dit al reden genoeg om een afspraak te maken met de schoolmaatschappelijk werkster en de vraag te stellen.

Verder kan er in gevallen waar dit nodig is geholpen worden bij het zoeken naar passende hulp.
Op onze school is Marianne van den Bos de schoolmaatschappelijk werkster. Zij is aanwezig op: dinsdag en donderdag en vrijdag om de andere week van 08.00 tot 17.00 uur en is bereikbaar via telefoonnummer 010-4190630.

Lekker Fit!
Het lespakket “Lekker Fit” is bedoeld voor groep 1 tot en met 8 op de basisschool. Met dit pakket leren kinderen alles over een gezonde leefstijl. De kinderen krijgen drie keer een bewegingsles van een vakleerkracht.

De kinderen worden zich bewust van hun leefstijl. Ouders worden uitgenodigd om hun kind te ondersteunen bij gezond gedrag:
1. Belang van bewegen en kennis van het lichaam
2. Begrijpen, ervaren en uitvoeren van bewegingsnormen
3. Herkennen van gezonde voeding
4. Begrijpen van energiebalans
5. Bewust zijn van en invloed hebben op eigen leefstijl
Voor vragen over de schooldiëtist en over sport en bewegen, neemt u contact op met onze vakleerkracht Ralph van der Velden.
De gymlessen in de groepen 1 en 2 worden door de leerkrachten zelf gegeven.
In de groepen 5 en 6 is er schoolzwemmen. Ouders van deze groepen ontvangen hierover meer informatie van de leerkrachten.

Samen met ú houden we de kinderen Lekker Fit! Voor meer informatie zie: Bijlagen website, Lekker Fit! en Schooldiëtiste

Tot slot
De beste prestaties levert uw kind als u samen met ons zorgt voor de meest optimale omstandigheden. Dit zijn:
- Op tijd naar bed
- Gezond eten
- Met ontbijt op naar school
- Op z’n tijd rust
- Voorlezen
- Praten over school en stimuleren
- Contact onderhouden met school

Uitreiking CPS Keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0 2016