Ouderbetrokkenheid
In een eerder hoofdstuk spraken we al van “uw kind onze gezamenlijke zorg”.
In dit hoofdstuk gaan we daar wat verder op in.
Betrokkenheid is een belangrijke pijler in onze school, onze betrokkenheid bij uw kind en uw betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind op onze school.
Ook blijkt uit onderzoek dat betrokkenheid van ouders in het onderwijs een positief effect heeft op de schoolprestaties, op schoolsucces en het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten.
Wat betekent dat nu op onze school?
In een gelijkwaardige relatie tussen ouders en school worden beslissingen ten aanzien van het kind gezamenlijk genomen, uiteraard met inachtneming van de verschillende eindverantwoordelijkheden van ouders en school.
Het is belangrijk dat we als school duidelijk maken aan u, ouders, wat wij van u verwachten en omgekeerd wat u van ons kunt verwachten.
Daarom nemen we uitgebreid de tijd voor een intake gesprek. Voor ons het moment om een open gesprek aan te gaan met u als ouders over wederzijdse verwachtingen en onze/uw mogelijkheden om aan deze verwachtingen te voldoen.
Onze school heeft in 2016 het keurmerk CPS ouderbetrokkenheid 3.0 gekregen.


Wat doen we nog meer?
Een kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar blijkt een zeer effectief instrument te zijn om een goede, positieve start te maken in het contact tussen de leerkracht, school en ouders.
De medewerker ouderbetrokkenheid gaat soms bij jonge nieuwe leerlingen op huisbezoek. Leerkrachten gaan eveneens op huisbezoek, soms met een andere collega samen. We streven ernaar om ongeveer twee keer in de basisschoolperiode een huisbezoek af te leggen.
Drie keer per schooljaar is er een inloopochtend. Ouders kunnen dan het werk van hun kinderen bekijken in de groep.

Kennismakingsgesprekken groep 1 tot en met 8
Met ouders samen naar oplossingen zoeken
Het is op onze school een normaal dagelijks terugkerend beeld dat leerkrachten in gesprek zijn met ouders. Onderwerp van gesprek is meestal: hoe kunnen we uw kind beter helpen.
Tijdens deze gesprekken kan de leerkracht duidelijkheid krijgen over wat ouders (thuis) al doen om het leerproces van hun kinderen te ondersteunen. Ook kan de leerkracht inventariseren welke behoefte ouders hebben aan ondersteuning en advies. Het gebeurt dat de leerlingen hierbij (deels) aanwezig zijn. In de hogere groepen zijn leerlingen soms bij een gesprek aanwezig.
Ze zijn altijd aanwezig bij het adviesgesprek over het voortgezet onderwijs.

Medewerker ouderbetrokkenheid
Naast de vaste contacten zoals de tien-minuten gesprekken en de informatieavonden, organiseren we ook andere vormen van oudercontacten, zoals de kennismakingsgesprekken. Dit schooljaar zal hier weer verdergaande aandacht aan worden besteed. Hierbij is de medewerker ouderbetrokkenheid onmisbaar.
Haar werkzaamheden sluiten aan bij, en zijn altijd afgestemd met de coördinator leerlingenzorg, schoolmaatschappelijk werk, de leerkrachten en natuurlijk de ouders zelf. Zij voert individuele gesprekken met ouders of met individuele kinderen. Zij organiseert themabijeenkomsten, stimuleert het lees- en woordenschat onderwijs, begeleidt kinderen met speciale talenten. Ze benadrukt het belang van een goede werkhouding van kinderen. Zij adviseert en begeleidt ouders bij schakelmomenten naar VO, SBO etc.
Zij zorgt voor informatie in de ouderbrief en bewaakt en controleert actuele informatie per groep op de website. Ook coördineert zij tussen ouders en de Tussen Schoolse Opvang, de schoolverpleegkundige, luizenmoeders en Lekker Fit!.
Vorig schooljaar werd Spelend Leren de school binnengehaald: in samenwerking met ouders spelen kinderen rekenspelletjes in de groep. Dit schooljaar wordt dat naar meerdere groepen uitgebreid. De medewerker ouderbetrokkenheid heeft ook hierbij een coördinerende rol. Een eveneens belangrijke rol is die van “gastvrouw”.
Onze medewerker ouderbetrokkenheid is Addy van Souad es Soufi en is te bereiken op school en telefonisch 010-4190630.
Zie ook op de website via de volgende linken: Bijlagen op de website, ouderbetrokkenheid en Ouderbetrokkenheid

De Medezeggenschapsraad
Inspraak via de MR
Het is belangrijk dat zowel leerkrachten als ouders de mogelijkheid hebben om mee te praten en te denken over schoolzaken. Daarom is er een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit acht, door het personeel en de ouders gekozen, leden. Vier ouders en vier personeelsleden. De zittingsduur van de leden bedraagt drie jaar. Adviseur van de MR is de directie. De MR bespreekt regelmatig allerlei onderwerpen die van belang zijn voor het goed functioneren van de school. U kunt hierbij denken aan beleidsplannen en praktische schoolzaken zoals het vakantierooster.
Naast de MR is er ook een GMR. Dit is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle scholen binnen de Stichting PCBO. De GMR wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de Medezeggenschapsraden. Deze groep mensen bespreekt onderwerpen die belangrijk zijn voor alle scholen.

Het Coördinatieteam Ouderactiviteiten (CO)
Op onze school wordt intensief met ouders samengewerkt.
Het CO bestaat uit vijf of meer leden die ten behoeve van onze kinderen de meest uiteenlopende activiteiten, soms samen met het team, soms zelfstandig organiseren. U kunt denken aan het Sinterklaasfeest, Kerst en de Koningsspelen.
Onder verantwoordelijkheid van het team helpen ouders soms ook mee bij de lessen op de computers, de begeleiding tijdens het zwemonderwijs en de sportdagen en schoolreisjes.

Ouderregiegroep
Een groep ouders komt regelmatig met de directie en medewerker ouderbetrokkenheid bij elkaar om van gedachten te wisselen over allerlei schoolzaken. Deze ouders geven hun mening over punten die school aandraagt, maar kunnen ook aangeven wat er speelt onder de ouders van school. Dit levert vaak boeiende gesprekken op.
Bespreekpunten zijn bijvoorbeeld de schooltijden, de ouderbijdrage, het lesrooster en de Vreedzame School.