Ons veiligheidsbeleid
Het begrip “veilige school” bestaat uit een aantal factoren:

Gevaarlijke situaties
De fysieke ruimtes van de school en van de schoolpleinen worden regelmatig gecontroleerd op gevaarlijke situaties. De toestellen buiten en binnen worden regelmatig gekeurd op veiligheid. De school heeft daarvoor een abonnement. Bij gebleken onvolkomenheden wordt een en ander hersteld. Is herstel niet meer mogelijk, dan wordt het toestel verwijderd en, indien mogelijk, vervangen.

Het gedrag in de school
Leerlingen en leerkrachten stellen regels vast binnen de klas en de school om de omgang met elkaar goed te kunnen bespreken en uitvoeren. Iedereen is op de hoogte van deze regels. Samen zorgen wij voor een prettig schoolklimaat, waarbij rust en duidelijkheid kernbegrippen zijn.

Calamiteitenplannen
Voor brandalarm is een ontruimingsplan vastgesteld. Een ontruiming wordt minimaal een keer per jaar geoefend. Een aantal leerkrachten heeft bijscholingscursussen gevolgd om eerste hulp te kunnen bieden bij calamiteiten.

Omgang met elkaar
De school hanteert een anti-pestprotocol waar een aantal afspraken in staan. De voorwaarden om tot een samenleving te komen, waar pesten de open aandacht krijgt die het nodig heeft om het te kunnen bestrijden, staan daarin vermeld. Het team is zoveel mogelijk alert op het voorkomen, signaleren en bestrijden van pestgedrag. Toch komt pesten op onze school ook voor. In de groepen wordt dat aan de orde gesteld en samen met de ouders van betrokken leerlingen worden acties besproken om het pestgedrag te stoppen. Tijdens de lessen in het kader van De Vreedzame School wordt ook de nodige aandacht aan het voorkomen en bestrijden van pesten besteed.