De kwaliteit van ons onderwijs
Op de Vreewijkschool zijn we constant bezig met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Dit doen we d.m.v. het werken met goede methoden, scholing van de leerkrachten, resultaat gericht werken, het evalueren van behaalde resultaten en invoeren van verbeteringen binnen ons onderwijs.

Goede methoden
Op onze school geven we les met moderne lesmethoden. Uit onderzoek en door resultaten op andere scholen hebben deze methoden bewezen dat kinderen er goede resultaten mee behalen. We letten er bij de aanschaf van de methoden op dat ze voldoen aan de kerndoelen, dat er voldoende oefenstof inzit voor alle kinderen en dat ze aantrekkelijk zijn in het gebruik.

Goede leerkrachten
Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de leerkrachten die er werken. De leerkrachten van de Vreewijkschool besteden veel tijd aan training en nascholing, begeleiding en coaching. Dit is een continu proces.
De begeleiding van onze leerkrachten wordt in een aantal gevallen verzorgd door het CED en andere externen.

Verdere ontwikkeling van onze kwaliteit
De komende jaren houden we ons bezig met de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de doorgaande lijn met Peuter en Co en het Vreewijk Lyceum - Calvijn. Daarnaast willen we ons ook inzetten voor een verdere transfer tussen de vakken wereldoriëntatie en begrijpend lezen, een nieuw leesproject invoeren en het verbeteren van de resultaten voor rekenen. Tevens willen we de oudercontacten nog verder versterken.

Effectief onderwijs
In alle groepen is sprake van efficiënt klassenmanagement. Schoolbreed zijn er duidelijke regels en routines zoals afspraken over het zelfstandig werken. Als er een kwalitatief goede en effectieve instructie met voldoende leertijd wordt gegeven, kunnen de leerlingen de basisstof goed verwerven. De instructie wordt gegeven volgens het directe instructiemodel.

Doelenstellend onderwijs en opbrengstgericht werken
Instructiegroepen voor rekenen, lezen en taal zijn zo samengesteld dat de leerling zijn leerrendement kan behalen. Binnen deze instructiegroepen werkt de leerkracht aan de hand van een groepsplan. In dit groepsplan zijn de doelen helder omschreven. De instructie- en ondersteuningsbehoefte is op leerling-niveau vastgelegd in het ontwikkelperspectief. Aan de hand van actuele toetsgegevens wordt in het groepsplan de instructiebehoefte en instructietijd per leerling bepaald en vastgelegd. Deze groepsplannen worden 3 keer per jaar geëvalueerd of indien nodig tussentijds bijgesteld op leerling-niveau.

Zelfbeeld en sociaal gedrag
De leerkracht werkt doelgericht met een groepsplan en aanvullend met individuele handelingsplannen voor leerlingen met een OPP of gericht op de ontwikkeling van sociale competentie. Hierin worden tussendoelen voor sociale competentie in het ontwikkelperspectief van iedere leerling geformuleerd. Het zelfbeeld ontwikkelt zich positief als de leerling door succeservaringen zich de leerstof eigen maakt. In ons onderwijs is gedurende de hele dag veel aandacht voor sociaal competent gedrag. Dit betekent aandacht voor samenwerken met medeleerlingen en reflectie op eigen handelen en leren. Een volgende stap in dit proces is het voeren van gesprekken met leerlingen over hun leerdoelen waarbij de leerlingen een grotere motivatie en verantwoordelijkheid krijgen.

Oordeel Inspectie
In maart 2015 heeft onze school inspectiebezoek gehad. De school is voldoende beoordeeld en heeft het basisarrangement toegekend gekregen.
Hieronder de scores op de diverse onderdelen:
1.1. Cognitieve eindresultaten voldoende
2.1. Aanbod voldoende
2.2. Zicht op ontwikkeling voldoende
2.3. Didactisch handelen voldoende
2.4. Ondersteuning voldoende
3.1. Schoolklimaat goed
3.2. Veiligheid voldoende
4.1. Evaluatie en verbetering voldoende
4.2. Kwaliteitscultuur goed
4.3. Verantwoording en dialoog goed
Enkele positieve punten genoemd in het inspectierapport: een uitstekend werk- en schoolklimaat, een goede medewerker ouderbetrokkenheid en de analyse en evaluatie zijn goed in kaart gebracht.

Contextrijk onderwijs
De inhouden en doelen van de verschillende vakken worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. De relatie met het dagelijks leven is belangrijk en waar mogelijk worden de vakken in samenhang aangeboden.
In een aantal activiteiten/methodes worden de basisvaardigheden in een actuele context aangeboden zoals bij Nieuwsbegrip en Som van de dag.
Pannenkoekendag 2016 en bezoek schapenboerderij 2016