De Vreedzame School
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Er zijn 6 blokken waar elk school jaar aan wordt gewerkt.
Blok 1 We horen bij elkaar
Blok 2 We lossen conflicten zelf op
Blok 3 We hebben oor voor elkaar
Blok 4 We hebben hart voor elkaar
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij
Blok 6 We zijn allemaal anders

Blok 3 We hebben oor voor elkaar
Na de herfstvakantie starten we met blok 3.
De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen.
De lessen zijn gericht op:
- Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.
- Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede vragen te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.
- Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan verschillen.
- Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander.
- Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren.
- Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.
- In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de ‘sociale media’.

In Blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’ hebben de kinderen geleerd:
- Om een conflict zelf goed op te lossen.
- Om win-win oplossingen te bedenken.
- Om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen.
- Om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict.
Rood- agressief, je bent boos en wordt driftig.
Blauw- weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt.
Geel- stevig, je komt op voor jezelf.
- Om na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen mening.
- Hoe om te gaan met kritiek.

Tips voor thuis
Maak thuis gebruik van PRAAT HET UIT. Dit is een stappenplan dat gebruikt wordt om conflicten op te lossen. Het is op school beschikbaar.
En voor de ouders van de kleuters: bespreek de kletskaart van blok 3 met uw kind, bijvoorbeeld: “Kun je voordoen hoe je goed luistert naar elkaar?”Of: “Wil je mij iets vertellen, terwijl ik luister en daarna een vraag stel?”Of: “Hoe kun je iets ‘vertellen’ zonder je stem te gebruiken, bijvoorbeeld met je gezicht, armen, handen? Laat zien dat je iets leuk vindt en niet leuk vindt.”

Mediatoren Vreedzame School
Als er conflicten ontstaan tussen kinderen, kunnen mediatoren worden ingeschakeld. Mediatoren zijn leerlingen die een opleiding gevolgd hebben om te kunnen bemiddelen tussen kinderen.
Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten. De mediatoren worden alleen ingezet in de groepen 6, 7 en 8.