De Vreedzame School
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Er zijn 6 blokken waar elk school jaar aan wordt gewerkt.
Blok 1 We horen bij elkaar
Blok 2 We lossen conflicten zelf op
Blok 3 We hebben oor voor elkaar
Blok 4 We hebben hart voor elkaar
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij
Blok 6 We zijn allemaal anders

Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij

In Blok 4 "We hebben hart voor elkaar” hebben de kinderen geleerd, dat ze:
- hun eigen gevoelens kunnen herkennen.
- weten wat hen boos maakt en welk gedrag ze dan vertonen.
- gevoelens zoals boos-zijn mogen hebben, maar dat het er om gaat hoe je er mee omgaat.
- eerst moeten afkoelen voordat ze over oplossingen kunnen nadenken.
- weten hoe het voelt om buiten gesloten te worden.
- voor elkaar op moeten komen.
- klasgenoten beter hebben leren kennen door te vragen naar meningen en gevoelens in een interview.
- zich in de gevoelens van een ander kunnen verplaatsen

We dragen allemaal een steentje bij

We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school.
Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden.
Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en beslissen.
Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt.
Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten. Voor de kinderen uit de onderbouw is dat vaak nog nieuw. Daarom presenteren de leerlingmediatoren zich aan de onderbouw en leggen uit hoe een mediatie met leerlingmediatoren werkt. De kinderen in de midden- en bovenbouw weten dat al.
Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school. Dat begint bij het uitvoeren van opgedragen taken en mondt uit in het werken met klassencommissies. Bij een opgedragen taak gaat het om een soort corveetaak. De kinderen zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van die taak. Een klassencommissie gaat verder. Een klassencommissie bedenkt zelf wat ze doet, regelt de organisatie en voert uit. Een klassencommissie kan zich bijvoorbeeld bezig houden met de inrichting van de klas. De klassencommissie presenteert aan de hele klas wat ze gedaan heeft of doet een voorstel.
De leerkracht is uiteraard op de achtergrond aanwezig.

Bij de groepen 1 – 4 zijn de lessen gericht op het:
- herkennen van boosheid bij jezelf en de ander
- leren omgaan met je boosheid.
- weer goed maken n.a.v. een conflict.
- leren zoeken naar oplossingen voor een conflict.
- leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien.

Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan de school:
- de kinderen bedenken activiteiten om het voor iedereen nog leuker te maken in de klas en in de
school.
- kinderen maken een krant voor de ouders over wat ze hebben gedaan voor de klas en voor de school.
- kinderen leren het verschil tussen het louter uitvoeren van opdrachten en het zelf bedenken van en
meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de groep.
- de kinderen leren werken met klassencommissies en een schoolcommissies.

Tips voor thuis
- Neem de tijd om naar het verhaal van uw kind te luisteren als hij/zij een conflict heeft.
- Bedenk samen oplossingen waar iedereen tevreden over is.
- Bedenk samen met uw kind een plannetje om het thuis nog gezelliger te maken en spreek af wie wat doet.
- Laat uw kind(eren) eens meedenken en beslissen over dingen die u wilt gaan doen, bijvoorbeeld het
kiezen van de vakantiebestemming, zodanig dat het voor iedereen leuk is.

De Vreedzame School in groep 5
Kinderen uit groep 5 zijn enthousiast bezig met het raden van het getal van elkaars geboortedag d.m.v. het stellen van de juiste vragen.

Mediatoren Vreedzame School
Als er conflicten ontstaan tussen kinderen, kunnen mediatoren worden ingeschakeld. Mediatoren zijn leerlingen die een opleiding gevolgd hebben om te kunnen bemiddelen tussen kinderen.
Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten. De mediatoren worden alleen ingezet in de groepen 6, 7 en 8.