De Vreedzame School
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Er zijn 6 blokken waar elk school jaar aan wordt gewerkt.
Blok 1 We horen bij elkaar
Blok 2 We lossen conflicten zelf op
Blok 3 We hebben oor voor elkaar
Blok 4 We hebben hart voor elkaar
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij
Blok 6 We zijn allemaal anders

Blok 6 We zijn allemaal anders
In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen.
We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en de samenleving.
Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan.
Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd.
In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat zijn geen dingen die je via een lesje kunt overdragen. We geven de lessen daarom in projectvorm, waarbij de kinderen de eigen families en de eigen klas verkennen, interviews afnemen en werkstukken maken over verschillende levensbeschouwingen. De kinderen werken in tweetallen of groepjes en bespreken hun bevindingen met de hele klas.
Naast deze lesactiviteiten is de manier waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. We maken kinderen bewust van eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan welk gedrag niet meer kan, d.w.z. welk gedrag haaks staat op de bedoelingen van dit blok.
Wij zetten ons in voor een goede voorbeeldfunctie naar de kinderen.
Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat “anders zijn mag”.

In Blok 5 "We dragen allemaal een steentje bij” hebben de kinderen geleerd, dat ze:
- Dat we een school zijn waar iedereen actief meedoet en meehelpt
- Dat er onderwerpen zijn waar we als kinderen echt over mee mogen praten
- Dat je naar een mediator kan gaan als je een conflict niet zelf kan oplossen. Een mediator kan een juf of meester zijn of een leerling van groep 7 of 8
- Wat een commissie is en hoe die werkt, bijvoorbeeld dat een feestcommissie voorstellen doet voor verjaardagen en feestdagen
- Hoe je kan solliciteren voor een plaats in een commissie
- Hoe we besluiten wie er in de commissie komt

We zijn allemaal anders
Doel: een open houding bij de leerlingen ten aanzien van verschillen tussen mensen.
De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan.
- In groep 1-2 gaat het om het verkennen van de families van de leerlingen
- In groep 3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas
- In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal
- In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod
- In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten
- In groep 7 gaat het om levensbeschouwingen
- In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische samenleving, en hoe we dat in onze democratische samenleving hebben georganiseerd.

Tips voor thuis
- Uw kind kan thuis komen met opdrachten over uw gezin en familie. Wij vragen u hierover in gesprek te gaan met uw kind. Het gaat om overeenkomsten en verschillen tussen de gezinsleden, familie met als uitgangspunt dat verschillen er mogen zijn.
- Wees u bewust van eigen oordelen en vooroordelen over milieu, gezin, huidskleur en op welke manier hierover in het eigen gezin gesproken wordt.

Mediatoren Vreedzame School
Als er conflicten ontstaan tussen kinderen, kunnen mediatoren worden ingeschakeld. Mediatoren zijn leerlingen die een opleiding gevolgd hebben om te kunnen bemiddelen tussen kinderen.
Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten. De mediatoren worden alleen ingezet in de groepen 6, 7 en 8.